Regulamin

 • Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji 4Developers, dostępnego za pośrednictwem adresu 4developers.org.pl i stanowi integralną część umów zawieranych przez PROIDEA za pośrednictwem Serwisu.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz Polityki Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują PROIDEA i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez PROIDEA.
 3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji Użytkownik może skontaktować się z PROIDEA poprzez pocztę e-mail, pod adresem justyna.bien@proidea.og.pl, albo telefonicznie, pod numerem (+48) 506 689 463.

II. Definicje.

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem 4developers.org.pl, zawierająca informacje o Konferencji oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Konferencji charakterze Uczestnika lub Prelegenta.
 2. PROIDEA – PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łabędziej 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, wpłaconym w całości.
 3. Konferencja – festiwal technologiczny pod nazwą 4Developers, organizowana przez PROIDEA w Warszawie w dniu od 11 kwietnia 2016r., Hotel Gromada Lotnisko (ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa)
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 5. Agenda – ustalony przez PROIDEA szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Udostępniony przez PROIDEA Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 6. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu.
 7. Prelegent – osoba uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez PROIDEA zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. V Regulaminu.

III. Warunki korzystania z Serwisu.

 

 1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu PROIDEA stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:
  1. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
  3. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
  4. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. Udział w konferencji.

 

A. Udział w charakterze Uczestnika

 

 1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV.A.2. Regulaminu.
 2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do:
  1. otrzymania jednego zestawu materiałów konferencyjnych;
  2. udziału w przerwach kawowych i obiadowych organizowanych przez PROIDEA w każdym dniu Konferencji. Catering zapewnia PROIDEA;
  3. otrzymania jednej koszulki w rozmiarze wybranym w formularzu rejestracji Uczestnika, pod warunkiem wypełnienia imiennej ankiety oceny Konferencji. Warunek ten nie znajduje zastosowania jeśli PROIDEA odstąpi od przeprowadzenia ankiety;
  4. wstępu na organizowaną przez PROIDEA imprezę pokonferencyjną.
 3. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji.
 4. Koszt wskazany w pkt. IV.A.2. dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby.
 5. Koszt wskazany w pkt. IV.A.2. zostanie powiększony o kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT), za wyjątkiem przypadków, gdy po dokonaniu rejestracji Użytkownik przekazał PROIDEA, na adres e-mail justyna.bien@proidea.og.pl oświadczenie o finansowaniu udziału w Konferencji ze środków publicznych.
 6. Zapłaty za udział w konferencji dokonać można w walucie polskiej lub Euro. Koszt udziału w konferencji, w zależności od wybranej waluty, wskazano w cenniku, którym mowa w pkt. IV.A.3.
 7. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika.
 8. Użytkownik, poprzez wybór właściwego formularza rejestracji Uczestnika, może dokonać zgłoszenia jako osoba fizyczna lub też dokonać zgłoszenia osoby prawnej.
 9. W formularzu rejestracji Uczestnika przeznaczonym dla osób fizycznych, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres zamieszkania; rozmiar koszulki; rodzaj obiadu (obiad wegetariański lub standardowy); źródło informacji o Konferencji; waluta, w której nastąpi zapłata za udział w Konferencji (PLN lub EUR), a opcjonalnie także nazwę użytkownika w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz LinkedIn. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kodu rabatowego, nie poda tego kodu w toku rejestracji, traci uprawnienie do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w cenniku, o którym mowa w pkt. IV.A.3.
 10. W formularzu rejestracji Uczestnika przeznaczonym dla osób prawnych, Użytkownik podaje następujące dane: nazwa osoby prawnej rejestrującej Uczestnika; adres siedziby osoby prawnej; numer identyfikacji podatkowej (NIP); imię Użytkownika dokonującego zgłoszenia; adres e-mail Użytkownika dokonującego zgłoszenia; numer telefonu Użytkownika dokonującego zgłoszenia, a opcjonalnie także nazwę Użytkownika w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz LinkedIn. W formularzu Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kodu rabatowego, nie poda tej informacji w trakcie rejestracji, do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w cenniku, o którym mowa w pkt. IV.A.3. W formularzu rejestracji Użytkownik wskazuje dane osoby lub osób fizycznych zgłaszanych do udziału w Konferencji, podając następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; zajmowane stanowisko; rozmiar koszulki; rodzaj obiadu (obiad wegetariański lub standardowy). Opcjonalnie Użytkownik podaje również a nazwę osób fizycznych zgłaszanych do udziału w konferencji w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz LinkedIn.
 11. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie PROIDEA uzupełnionego formularza, Użytkownik składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 12. Otrzymanie oferty, o której mowa w pkt. IV.A.11., PROIDEA potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, albo też reprezentowaną przez Użytkownika osobą prawną, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 13. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji PROIDEA przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać należy w terminie i na numer rachunku PROIDEA wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana niezwłocznie po uzyskaniu od PROIDEA potwierdzenia, o którym mowa w pkt. IV.A.12., na numer rachunku bankowego PROIDEA wskazany w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail, albo za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal (id: platnosci@proidea.org.pl).
 14. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a Użytkownik lub osoby zgłoszone do udziału zgodnie z pkt. IV.A.10. zachowują prawo udziału w Konferencji; w przypadku braku rezygnacji na warunkach określonych w pkt. IV.A.15-16 poniżej, PROIDEA zachowuje prawo do zapłaty. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, PROIDEA zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o udział w Konferencji bez dodatkowych wezwań lub wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.
 15. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z PROIDEA bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IV.A.12 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia załączonego do niniejszego Regulaminu.
 16. Z zastrzeżeniem pkt. IV.A.15., Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2016 r., poprzez przesłanie PROIDEA pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie listu poleconego na adres PROIDEA. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania w powyższym terminie listu poleconego. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, PROIDEA zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział Konferencji. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej przez Użytkownika.
 17. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona PROIDEA w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem konferencji. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.

V. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta

 

 1. Zgłoszenia chęci udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie PROIDEA elektronicznego formularza rejestracji Prelegenta dostępnego w Serwisie. W formularzu rejestracji Prelegenta Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu (opcjonalnie); kraj zamieszkania; nazwę firmy; skrócony życiorys (bio); tytuł wystąpienia w języku polskim i angielskim; abstrakt wystąpienia w języku polskim i angielskim; język wystąpienia. Do formularza Użytkownik załącza fotografię w formie cyfrowej.
 2. PROIDEA przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracji Prelegenta.
 3. Udział w konferencji w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanego zgłoszenia przez PROIDEA. Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru Prelegentów dokonuje powołana przez PROIDEA Rada Programowa. O dokonanej ocenie zgłoszenia PROIDEA poinformuje Użytkownika drogą mailową.
 4. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia, Prelegent zobowiązany jest do przygotowania i nadesłania na adres poczty elektronicznej PROIDEA prezentacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.
 5. Poprzez dokonanie zgłoszenia, Użytkownik udziela PROIDEA niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych PROIDEA w związku z udziałem w konferencji – abstraktów w języku polskim i angielskim, przesłanej PROIDEA prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta („Prawa”). Licencja obejmuje:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Praw dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie Praw do pamięci systemów teleinformatycznych;
  2. w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Prawa utrwalono;
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Praw dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.

  Licencja udzielona zostaje pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia zgodnie z pkt. V.3. powyżej.
 6. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika.

VI. Dane osobowe.

 

 1. PROIDEA przetwarza dane osobowe Uczestnika i Prelegentów w zakresie i na zasadach wskazanych szczegółowo poniżej.
 2. Administratorem danych osobowych jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, wpłaconym w całości.
 3. PROIDEA przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Konferencji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku rejestracji dokonanej na rzecz osoby prawnej, PROIDEA przetwarza dane osobowe Uczestnika w oparciu o zgodę udzieloną przez tego Uczestnika. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie pól w formularzu potwierdzenia udziału w Konferencji przez uczestników. Adres formularza przekazany zostanie Uczestnikowi w wiadomości e-mail informującej o zgłoszeniu do udziału w konferencji.
 4. PROIDEA może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z prezentacją działalności i oferty PROIDEA oraz jej partnerów, jeśli osoby te wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. W przypadku rejestracji dokonanej na rzecz osoby prawnej, PROIDEA może przetwarzać w powyższym celu jedynie dane osobowe osoby zgłaszającej, która może wyrazić na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych Uczestników następuje w oparciu o zgodę udzieloną za pośrednictwem formularza potwierdzenia udziału w Konferencji, o którym mowa w pkt. VI.3. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji.
 5. PROIDEA przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Konferencji w charakterze Prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem Prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem Prelegenta w Konferencji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia Prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji.
 6. Osobom, o których mowa w pkt. VII.3-5., przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.
 7. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, PROIDEA udostępnia dane osobowe w przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VII. Reklamacje.

 

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail justyna.bien@proidea.org.pl lub pisemnie, na adres siedziby PROIDEA.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do PROIDEA.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. VII.2. nie będą rozpatrywane.

VIII. Postanowienia końcowe.

 

  1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej w formacie PDF.
  2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który przesłał PROIDEA formularz rejestracji Uczestnika lub Prelegenta, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony PROIDEA za pośrednictwem adresu justyna.bien@proidea.org.pl lub innego adresu w domenie proidea.org.pl.
  3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.10.2015 r.
  7. PROIDEA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym PROIDEA. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.

Formularz odstąpienia od umowy